Lepingu põhiandmed Kinni
Tegemist on lepingut number 139 muutva kokkuleppega.
Antud leping on lõpetatud kokkuleppega number 139.2.
Leping
139.1 (sisestatud: 19 august 2011 20:35)
Staatus
Mitteaktiivne
Sõlmimise kuupäev
8 detsember 2003
Jõustumise kuupäev
1 jaanuar 2004
Kehtivus
Kehtetu (lepingut on muudetud)
Algse lepingu sõlmimise kuupäev
20 detsember 2002
Algse lepingu jõustumise kuupäev
1 jaanuar 2003
Lepinguga hõlmatud inimesi
5395

Laiendatud leping (abi)
Ametlikes Teadaannetes avaldamise kuupäev
16 jaanuar 2003
Link (abi)
Kohaldumisala (abi)
AUTOETTEVÕTETE LIIDU ning EESTI TRANSPORDI- ja TEETÖÖTAJATE AMETIÜHINGU vahel 20. detsembril 2002 sõlmitud 01.jaanuarist 2003 jõustuva ning kuni 31. detsembrini 2004 kehtiva üldtöökokkuleppe töö- ja puhkeaja tingimuste ning palgatingimuste laiendamine kõigile autoveoseaduse ja ühistranspordiseaduse mõistes tasulise ja omal kulul teostatavate siseriikliku kauba- ja sõitjateveo ning rahvusvahelise sõitjateveoga tegelevatele tööandjatele ja töötajatele. Laiendamist ei kohaldata järgmistele tegevusaladele:
· omal kulul sõitjatevedu sõidukitega alla 10 istekoha (s.h. juht);
· veose veol sõidukitele registrimassiga kuni 3500 kg;
· kiirabi-, päästeteenistuse-, meditsiini-, politsei- ja kaitsejõudude autoveod;
· rahvusvahelise autokaubaveo tegevusloa alusel töötavatele ettevõtjatele.
Laiendatud tingimused
Laiendatud kollektiivlepingu töö- ja puhkeaja tingimused:
§§ 11 - 17 ning lisa 3
§ 11. Töö- ja puhkeaeg ettevõtte kollektiivlepingus
1. Töö- ja puhkeaeg määratakse kindlaks töösisekorra eeskirjade ning aastase tööaja bilansiga kollektiivlepingus.
2. Tööaja fond 2003. aastaks on toodud käesoleva üldtöökokkuleppe lisas 3.
3. Töökohad, kus tootmisvajaduste tõttu töötatakse töösisekorra eeskirjadega kehtestatud töövahetuste ajast erinevalt ja kus tööaega arvestatakse summeeritult, lepitakse kokku ettevõtte kollektiivlepingus.
§ 12. Töönädala ja vahetuse pikkus
1. Töönädala pikkus on 40 tundi.
2. Vahetuse pikkuseks võib planeerida 6 kuni 12 tundi.
§ 13. Tööajakava
1. Töötajatele, kes töötavad summeeritud tööajaga, koostatakse tööajakava.
2. Tööajakavaga määratakse kindlaks töövahetuse arv ja kestus kuus ning see tehakse töötajatele teatavaks vähemalt 5 päeva enne jõustumist.
3. Tööajakava võib muuta töötajaga vastastikusel eelneval kokkuleppel, kusjuures üldjuhul säilitatakse planeeritavate puhkepäevade arv ja töötundide hulk.
§ 14. Töötamine rahvuspühale ja riigipühale vahetult eelneval tööpäeval
1. Riigipühale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse ühe tunni võrra.
2. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja esimesele jõulupühale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra.
§ 15. Lõuna
Vaheaeg puhkamiseks ja einestamiseks kestab poolest tunnist kuni ühe tunnini.
§ 16. Kodune valve
1. Koduse valve all mõeldakse töötaja viibimist kodus väljakutse ootel erakorraliste tööülesannete täitmiseks. Kodus oleku aega tööaja hulka ei arvata.
§ 17. Eritingimused autojuhtide (mõiste hõlmab ka trammi-, trolli- ja bussijuhte) töö- ja puhkeaja osas
1. Tööandjal on lubatud kehtestada autojuhtidele summeeritud tööaja arvestusperioodiks kuni neli kalendrikuud. Tööaja summeeritud arvestuse korral on tööandja kohustatud koostama tööajakava vähemalt iga arvestusperioodi kalendrikuu kohta ning tegema selle autojuhile teatavaks hiljemalt 5 päeva enne arvestusperioodi algust.
2. Autojuhile, kelle suhtes ei kohaldata Vabariigi Valitsuse määrust "Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja kestuse ning arvestamise kord", võib vahetuse tööaja pikkuseks planeerida 6 kuni 12 tundi, kusjuures töövahetusele planeeritud sõiduaeg ei või ületada 10 tundi. Töövahetuse kestuse minimaalset aega võib planeerida ja arvestada vastavalt tegelikult töötatud ajale, kuid väljamaksmisele kuuluv töötasu ei või olla väiksem autojuhi kuue tunni töötasust.
3. Autojuhile, kelle suhtes kohaldatakse Vabariigi Valitsuse määrust "Mootorsõidukijuhi sõidu- ja puhkeaja kestuse ning arvestamise kord", planeeritakse töövahetuse aeg nii, et oleks täidetud ülalnimetatud määruse nõuded, kusjuures töövahetusele planeeritud autojuhi tööaeg peab olema vähemalt 6 tundi või tööaega planeeritakse ja arvestatakse vastavalt tegelikult töötatud ajale, kuid väljamaksmisele kuuluv töötasu ei või olla väiksem autojuhi kuue tunni töötasust.
4. Autojuhi tööajaks loetakse:
Aeg töö algusest kuni töö lõpuni mil autojuht viibis töökohal (tööandja ettevõtte territooriumil, sõidukis, sõiduki parkimiskohas või mujal kus autojuht on hõivatud tööalase tegevusega) alludes tööandja juhtimisele, kontrollile või korraldustele ning autojuht ei oma õigust oma aega vabalt kasutada, kohustudes viibima töökohal, olles valmis või valmistudes täitma või täites tööülesandeid, s.h.
4.1 sõiduki juhtimisaeg;
4.2 ettevalmistus-ja lõpetusaeg, mis kulub töödeks enne sõidu algust ning pärast sõidu lõppemist (ettevalmistus-lõpetusaeg kokku on vähemalt 30 minutit, trammi- ja trollijuhtidel vähemalt 15 minutit);
4.3 sõidupiletite kontrollimise ja müügi aeg;
4.4 pagasi paigaldamise ja väljastamise aeg;
4.5 reisijate teavitamise aeg;
4.6 seisuaeg sõitjate ootamisel, sõitjate väljumiseks ning sisenemiseks;
4.7 seisuaeg veose peale või mahalaadimisel või laadimise ootel (v igapäevane või -nädalane puhkeaeg);
4.8 aeg, mis kulub tegevusele sõiduki, haagise, sõitjate või veose ohutuse tagamiseks;
4.9 aeg sõitjate või veose veoga kaasnevate lisakohustuste täitmiseks, s.h. veodokumentide täitmine ja vormistamine, tolli- ja riigipiiriületamisega seonduvad protseduurid jms.;
4.10 aeg sõiduki või haagise koristamiseks, remondiks ja tehniliseks hoolduseks;
4.11 vaheajad töövahetuse ajal, mis on ettenähtud autojuhile puhkamiseks, v.a vaheaeg einetamiseks 0,5-1 tundi. Vaheaeg einetamiseks on maksimaalselt 0,5 tundi kui einetamise aeg ei ole arvatud tööaja hulka ning töö iseloomust sõltuvalt ei ole tööandjal võimalik töövahetusele planeerida täpset vaheaega einetamiseks, einetamine toimub väljaspool tööandja ettevõtte territooriumi ja autojuht peab ise leidma vaheaja einetamiseks nii, et oleks täidetud tööülesanded;
4.12 kohustuslik meditsiinilise läbivaatuse aeg;
4.13 sõiduplaanijärgne seisuaeg peatustes;
4.14 autojuhi reservis oleku aeg;
4.15 sunnitud tööseisakute aeg;
4.16 poolte kokkuleppel muude tegevuste ja toimingute aeg.
5. Kahe või enama juhiga sõidul iga juhi sõidukis veedetud aeg on vaheaeg (v.a käesoleva paragrahvis p. 4 määratletud tööaeg ning seisvas sõidukis veedetud igapäevane puhkeaeg). Nimetatud vaheaega ei arvata tööaja hulka, välja arvatud juhul, kui see on kokku lepitud kollektiivlepingus.
6. Tööandja peab veose veo ja sõitjateveo liiniliiklust teenindavale autojuhile tagama vähemalt ühe iganädalase puhkeaja hiljemalt kuue ning sõitjateveol (v liiniliiklus) hiljemalt kaheteistkümne tööpäeva järel.
7. Vahetustevaheline igapäevane puhkeaeg on vähemalt 11 tundi. Kokkuleppel autojuhiga võib tööandja nädalas kolmel korral lühendada autojuhi igapäevast puhkeaega kuni 9 tunnini, eeldusel, et saamata jäänud puhkeaeg võimaldatakse autojuhile enne nimetatud nädalale järgneva nädala lõppu.
8. Sõitjate veol töötavatele autojuhtidele võib kehtestada kaheks osaks jagatud tööpäeva, kui tööpäeva osade vahelist aega saab autojuht veeta kodus või autojuhile on tagatud kõrvalistest isikutest eraldatud spetsiaalne puhkeruum.
Katkestatud tööpäeva osade vaheline vaheaeg, mil autojuht on vabastatud töökohustustest, ei saa olla väiksem kui kolm tundi, kui kollektiivlepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
Kaheks osaks jagatud tööpäeva korral vaheaega einetamiseks ei arvestata.
9. Bussijuhi, kelle põhitööks on sõitjaid vedava üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) mootorsõiduki juhtimine, igaaastase puhkuse kestus koos lisapuhkusega on vähemalt 35 kalendripäeva.
Lisa 3
2003 kalendaarse tööajafondi arvestus
Kalendrikuud, Riigipühad Tööpäe- Lühenda- Vähem Tööaja
kvartalid vade arv mine tunde norm
Jaanuar 1.jaanuar - Uusaasta 22 176
Veebruar 24.veebruar - Iseseisvuspäev 19 152
Märts 21 168
I kvartal 62 496
Aprill 18.aprill - Suur Reede 21 17.apr 1 166
20.aprill - Ülestõusmispüha 30.apr 1
Mai 1.mai - Kevadpüha 21 168
Juuni 8.juuni - Esimene Nelipüha 19 152
23.juuni - Võidupüha
24.juuni - Jaanipäev
II kvartal 61 2 486
Juuli 23 184
August 20.august - Taasiseseisvumispäev 20 19.aug 1 159
September 22 176
III kvartal 65 1 519
Oktoober 23 184
November 20 160
Detsember 25.detsember - Esimene 21 24.dets 3 162
Jõulupüha 31.dets 3
26.detsember - Teine
Jõulupüha
IV kvartal 64 6 506
Aasta 252 9 2007
Keskmine töötundide arv kuus 167,3
Laiendatud kollektiivlepingu palgatingimused:
§§ 18 - 21 ning lisad 1 ja 2
§ 18. Palga määramise alused
1. Palk on tasu, mida tööandja maksab töötajale töö eest vastavalt töölepingule või õigusaktile ning töötajale laienevale kollektiivlepingule.
2. Palk koosneb põhipalgast ja lisaks põhipalgale seaduses, üldtöökokkuleppes, kollektiivlepingus või töölepingus ettenähtud juhtudel makstavatest lisatasudest, juurdemaksetest või preemiatest.
3. Põhipalk arvutatakse aja- või tükipalgana, lähtudes töötajaga töölepingus kokkulepitud tunni- või kuupalgamäärast. Palgamäära kehtestamisel arvestatakse töö keerukust ja töötingimusi.
4. Ettevõttes kehtivad palgasüsteemid (tasu arvutamise viisid tehtud töö eest) lepitakse kokku kollektiivlepingus.
5. Töötajate palga alammäärad, millest madalamaid ei või töötajatele kehtestada ning töötajate palgarühmadesse jaotamise alused on toodud üldtöökokkuleppe lisades järgmiselt:
Tööliste tunnipalga alammäärad - lisa 1;
Teenistujate kuupalga alammäärad - lisa 2.
6. Kutsealade ja ametikohtade jaotus palgarühmadesse lepitakse kokku ettevõtte kollektiivlepingus, võttes aluseks sooritatavate tööde vastavuse üldtöökokkuleppe lisades 1, ja 2 toodud palgarühmade kirjeldustele.
7. Töötaja palgarühm tuuakse ära töötaja töölepingus.
8. Palgamäära kehtestamiseks töötingimuste hindamisel võetakse aluseks töökeskkonna ohtlike ja kahjulike mõjurite mõõtmise tulemused. Töökohad, kus töötamist loetakse rasketes ja/või tervistkahjustavates tingimustes töötamiseks, tuuakse ära ettevõtte kollektiivlepingus ning sellistes tingimustes töötamisel suurendatakse töötaja palgamäära 15 % võrra.
9. Maanteeveo mootorsõiduki juhile on keelatud arvutada ja maksta nii põhipalka kui ka lisatasu läbitud kilomeetrite ning veetud kaubakoguse alusel. Erandina võib läbitud kilomeetreid või kaubakogust arvesse võtta lisatasu maksmisel, kui selle arvutamise viis, tingimused ja määrad on sellised, mis ei soodusta ohutu liikluse nõuete eiramist ning on kollektiivlepingus ette nähtud.
10. Tükitöö puhul töönormide täitmisel peab olema tagatud palk vähemalt töötaja palgamäära ulatuses (palk saadakse töötaja palgamäära ja toodanguühikule ettenähtud ajanormi korrutamisel).
11. Üldtöökokkuleppe lisa 1 palgamäärasid tõstetakse alates 1. jaanuarist 2004 Statistikaameti andmete alusel detsembrist 2002 kuni novembrini 2003 (incl.) toimunud tarbijahinnaindeksi tõusu võrra. Palgamäärade tõus vormistatakse üldtöökokkuleppe lisana.
§ 19. Palga maksmine
1. Palka makstakse üks kord kuus, kui tööandja ja töötaja vahel ei ole kokku lepitud teisiti.
2. Kui töötaja palk kantakse tööandja poolt panka töötaja arvele, kannab ülekandmise kulud tööandja.
3. Kord kuus palgamaksmise päeval (eelneval päeval) antakse töötajale isiklik palgaarvestusleht, millest nähtuvad tehtud tundide arv, töötasu (põhipalk, lisatasu, juurdemaksed) koos töötasust tehtud mahaarvamistega
§ 20. Lisatasud
1. Õhtuse ja öötöö lisatasu.
Töö eest õhtusel ja öö ajal makstakse töötajale lisatasu. Lisatasu suurus õhtuse töö puhul on 10 % ja öötöö puhul 20 % töötaja tunnipalga määrast.
2. Ületunnitöö lisatasu.
Ületunnitööd võib kompenseerida poolte kokkuleppel kas lisatasu maksmisega või tehtud ületundide ulatuses vaba aja andmisega.
Ületunnitöö eest makstakse lisatasu 60 % töötaja tunnipalga määrast.
3. Osadeks jagatud tööpäeva lisatasu.
Töötajale, kelle tööpäev on jagatud kahte ossa, makstakse lisatasu. Lisatasu suurus on vähemalt 10 % töötaja tunnipalga määrast iga sellisel päeval töötatud tunni eest.
4. Lisatasu koduses valves oleku eest.
Koduses valves olevatele töötajatele makstakse valves oleku aja eest lisatasu 50 % töötaja palga määrast.
5. Lisatasu § 17 p. 5 nimetatud vaheaja eest.
Käesoleva üldtöökokkuleppe § 17 p.5 nimetatud vaheaeg tasustatakse lisatasuga töötaja palgamäära alusel, kui kollektiivlepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
§ 21. Tööajakava puudumise kompenseerimine
Summeeritud tööajaga töötavatele töötajatele tööajakava mittekoostamisel suurendatakse nende töötajate tunnitasu määra 20 % võrra.
Lisa 1
TÖÖLISTE TUNNIPALGA ALAMMÄÄRAD
Palgarühm Palk tunnis (krooni)
A 12.90
B 14.00
C1 15.50
C2 17.00
D 18.00
Kutsealade jaotus palgarühmadesse lepitakse kokku ettevõtte kollektiivlepingus või töölepingus, võttes aluseks sooritatavate tööde vastavuse alljärgnevale kirjeldusele:
Palgarühm Kirjeldus
A Puudub nõue kutsealastele teadmistele ja oskustele
Tööülesanded rutiinsed, ettekirjutatud
Tööülesanne juhib töötajat, vastutus kaudne
Lihttöölised: tööülesanded on lihtsad, teistest sõltumatult täidetavad, tööd tehakse vahetul juhtimisel. Ettevalmistuseks piisab põhikoolist ning töö nõuab lihtsaid praktilisi teadmisi ja oskusi. Reeglina ei nõua töö eelnevaid kogemusi, mis on tihtipeale töökeskkonnast hangitud. Vajalikud tööalased oskused on saavutatavad vähese juhendamise teel. Töö on täpselt reglementeeritud, põhiliselt füüsilist laadi ning kohati rasketes keskkonnatingimustes.
Palgarühma kuuluvad s.h.:
Koristaja, kütja, pesija, valvur, majahoidja...
B Kutsealased teadmised ja oskused on omandatud kas läbi koolituse või pidevalt töötades
Töö kellegi juhendamisel
Toimetulek piiritletud tööülesannetega
Vastutus tööülesannete ulatuses
Oskustöölised Enamik tööülesandeid on lihtsad, nende täitmine vastab täpselt kindlaks määratud tegevusjuhendile. Töötaja tegevusvabadus tööülesannete täitmisel on piiratud ning tulemusi kontrollitakse regulaarselt Toimimise viisid on tingimustest sõltuvad, ette on antud variandid: mida ja kuidas teha. Uusi lahendusviise ei otsita, lahendusviisid põhinevad praktikal. Väljaõpe alates 3 kuust kuni kutsekoolis 2-3 aastani. Tööülesandeid antakse ette kuni 1 nädalaks. Töö on praktilise iseloomuga, põhilised probleemid korduvad samalaadsetena. Praktilistel oskustel ja kogemustel on oluline kaal.
Palgarühma kuuluvad s.h.:
Mootorsõiduki juht autoga, mille registrimass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos haagise või kerghaagisega (registrimassiga kuni 750 kg);
Trammijuht rööbastee hooldusel ja remondil, trammijuht depoos.
Lukksepp lihtsatel töödel; Kutsestandardi kutsekirjeldusele ja -kvalifikatsioonile vastav: Autolukksepp I; Reisisaatja
C1,2 Kutsealastele teadmistele ja oskustele lisandub vilumus
Toimetulek erinevate tööülesannetega
Eeldatav koostöövõime meeskonnas
Vastutus oma töö eest
Kõrge kvalifikatsiooniga oskustöölised. Töötaja tegevusvabadus tööülesannete täitmisel on piiratud ning tulemusi kontrollitakse regulaarselt. Toimimise viisid on tingimustest sõltuvad, ette on antud variandid: mida ja kuidas teha. Uusi lahendusviise ei otsita, lahendusviisid põhinevad praktikal. Väljaõpe 2-3 aastat + lisaoskused. Tööülesandeid võidakse ette anda kuni 1 nädalaks. Töö on praktilise iseloomuga, põhilised probleemid korduvad samalaadsetena. Praktilistel oskustel ja kogemustel on oluline kaal. Tööl on otsene mõju ettevõtte majandustulemustele.
Palgarühma kuuluvad s.h.:
C1 Mootorsõiduki juht autoga, mille registrimass on üle 3500 kg ja mis ei ole ettenähtud sõitjate veoks; sama auto koos haagise või kerghaagisega (registrimassiga kuni 750 kg);
C2 Mootorsõiduki juht autoga, millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekoha ja mis on ettenähtud sõitjate veoks; sama auto koos kerghaagisega (registrimassiga kuni 750 kg);
Trollijuht, trammijuht.
C2 Keerukaid ülesandeid täitev lukksepp; Kutsestandardi kutsekirjeldusele ja -kvalifikatsioonile vastav: Autolukksepp II; Keevitaja I, II; Autoplekksepp I; Automaaler I
D Tööde kirjeldus sama mis palgarühmas C, lisaks tööde teostamine nõuab väljaõpet eriõppeasutuses või täiendkoolitust, mida kinnitab vastav dokument ning erialase töö staazi.
Ülesannete hulka võib kuuluda ka teiste töötajate juhendamine
Palgarühma kuuluvad s.h.:
Mootorsõiduki juht autorongi/ haagisega, mille veduk on auto, kus peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekoha ja mis on ettenähtud sõitjate veoks, sh. bussijuhid liigend-, haagis- ja kahekorruseliste bussidega; C2 palgarühma mootorsõiduki juht rahvusvahelisel sõitjateveol; autojuht ADR tunnustega ohtlike ainete veol ning suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo autojuht;
Eriti keerukaid ülesandeid täitev lukksepp; Kutsestandardi kutsekirjeldusele ja -kvalifikatsioonile vastav: Autolukksepp III; Keevitaja III; Automaaler II; Autoplekksepp II
Eritingimused
1. Auto- ja bussijuhtidele makstakse palka kogu Üldtöökokkuleppe § 17 punkt 4 loetletud tööaja eest vastavalt töölepingule, ettevõtte kollektiivlepingule või Üldtöökokkuleppele, kohaldades töötajale soodsamat sätet.
2. Bussijuhile piletimüügi töö tasustamine liinivedude teenindamisel lepitakse kokku ettevõtte kollektiivlepingus või töölepingus.
Lisa 2
TEENISTUJATE KUUPALGA ALAMMÄÄRAD
40 töötunni juures nädalas
Palgarühm Palk kuus (krooni)
I 2160
II 3500
III 5170
IV 6480
Ametikohtade jaotus palgarühmadesse lepitakse kokku ettevõtte kollektiivlepingus, arvestades järgmist:
I - kontoriametnikud praktikud - s.o. teenistujad, kellel oma töö tegemiseks peavad olema kindlad teadmised ja harjumused. Nende tööst ei sõltu otseselt ettevõtte töötulemused.
II - keskharidusega spetsialistid - töö nõuab kindla eriala teadmisi, mida kinnitab kesk-erihariduse diplom.
III - kõrgharidusega spetsialistid - töö nõuab kõrgkooli teadmisi, mida kinnitab erialase kõrghariduse diplom.
IV - osakondade ja teiste allüksuste juhid, peaspetsialistid.
Märkus:
Kui keskastme juhid, peaspetsialistid, tippjuhtide asetäitjad ei oma kõrgharidust, võib viia töötaja ühe astme allpool olevasse palgarühma.
Kuulumiseks kõrgema- või kesk-erihariduse diplomit nõudvasse palgarühma peab spetsialist töötama diplomil näidatud erialal. Lisa 4 - 2. Üldtöökokkuleppe paragrahvi 18 punkti 11 alusel tõsta töötajate palga alammäärasid alates 01.01.2004 ja kehtestada need vastavalt Üldtöökokkuleppe lisadele: tööliste tunnipalga alammäärad - lisa 5, teenistujate kuupalga alammäärad - lisa 6. Palgarühmade kirjeldused jäävad muutmata.
4. Laiendada kehtestatud palga alammäärad vastavalt Üldtöökokkuleppe paragrahvidele 8 ja 9.
Lisa 5 - TÖÖLISTE TUNNIPALGA ALAMMÄÄRAD alates 01.jaanuarist 2004 (palgarühm/palk tunnis kroonides): A-14.60, B- 14.70, C1- 15.70, C2- 17.25, D- 18.25.
Lisa 6 - TEENISTUJATE KUUPALGA ALAMMÄÄRAD alates 01.jaanuarist 2004 (palgarühm/palk kuus kroonides): I- 2480, II - 3550, III- 5245, IV- 6575.

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
Autoettevõtete Liit (reg kood 80018037)
Tüüp
Tööandjate liit
Aadress
Akadeemia tee 20
12611
Tallinn
Kontaktandmed

Telefon: 641 2511

E-post: al@autoettevoteteliit.ee

Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Tegevusala
S - Muud teenindavad tegevused

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (reg kood 80043986)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Kalju 7-1
10414
Tallinn
Kontaktandmed

Telefon: 641 3129

E-post: etta@etta.ee


Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.2. töötaja töötasu perioodilise suurendamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.1.3. ületunnitöö lisatasu kokkulepe (TLS § 44 lõiked 6-7); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.4. valveaja lisatasu kokkulepe (TLS § 48 lõige 1); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.5. öötöö lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 1); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.1.6. riigipühal töötamise lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 2); - Jah   +Ei
    1.1.7. kokkulepe töö tulemuslikkusest tuleneva lisatasu maksmise kohta (tulemuslikum töö, ettevõtte hea majanduslik tulemus jmt); - Jah   +Ei
    1.1.8. kokkulepe tööst mittetuleneva tasu maksmise kohta (jõulupreemia, abiellumise ja lapse saamise korral makstavad toetused, matusetoetus jmt); - Jah   +Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.2. vanemapuhkuse kokkulepe (TLS § 63, § 64 – lapsepuhkus, TLS § 60 – isapuhkus jmt); - Jah   +Ei
    1.2.3. puhkusetasu, v.a õppepuhkuse tasu, kokkulepe (põhipuhkuse tasu, lapsepuhkuse tasu, isapuhkuse tasu); - Jah   +Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.5. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustamata puhkuse/puhkepäeva andmise kohta; - Jah   +Ei
    1.2.6. kollektiivpuhkuse kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.2.7. puhkuse kasutamise tingimuste kokkulepe (puhkuste ajakava koostamine, ühe puhkuseosa minimaalne pikkus, puhkuste ajakavasse märgitavad puhkused jmt); - Jah   +Ei
    1.2.8. kokkulepe muude puhkuse tingimuste kohta. - Jah   +Ei
  1.3. Kaugtöö tegemise kokkulepe (TLS § 6 lõige 4)? - Jah   +Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.1. täistööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.2. osalise tööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.3. valveaja kokkulepe (TLS § 48); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.4. kokkulepe tööaja summeerimise kohta (tööaja summeerimine; summeerimisperioodi pikkus; aeg, millal töötajal on võimalik tööajakavaga tutvuda jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.5. kokkulepe töö tegemise aja piirangu kohta (TLS § 46 lõige 1); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.6. igapäevase puhkeaja kokkulepe (TLS § 51 lõige 1); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.7. kokkulepe igapäevase puhkeaja piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 3 – töötamine üle 13 tunni, puhkeaeg alla 11 järjestikkuse tunni); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.8. kokkulepe igapäevase puhkeaja järjestikku andmise piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 6 – 11-tunnine puhkeaeg jaguneb 24 tunni sees osadeks); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.9. iganädalase puhkeaja kokkulepe (TLS § 52); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.10. kokkulepe tööaja korralduse kohta (TLS § 47 – tööaja alguse ja lõpu kellaajad, tööpäevasisesed vaheajad jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.11. kokkulepe täiendavas vabas ajas (TLS § 38 – notari või arsti juures käimiseks jmt); - Jah   +Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.5. Kokkulepe ülesütlemise tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.1. kokkulepe ülesütlemisest etteteatamise tähtaegade kohta (TLS § 96-98); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.2. kokkulepe ülesütlemise hüvitiste, v.a koondamine, kohta (TLS § 100); - Jah   +Ei
    1.5.3. koondamishüvitiste kokkulepe (TLS § 100 lõige 1); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.4. kokkulepe koondamise korral töö pakkumisega seotud reeglite kohta (TLS § 89 lõige 3 – täiend- ja ümberõpe, pakutavad töökohad jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.5. kokkulepe koondamise korral tööle jäämise eelisõiguse kohta; - Jah   +Ei
    1.5.6. muude ülesütlemise tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.6. Koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.6.1. kokkulepe koolituse kohta (tööandja pakutavad koolitusvõimalused jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.6.2. koolituskulude hüvitamise kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.6.3. õppepuhkuse kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.6.4. õppepuhkuse tasustamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.6.5. kokkulepe muude koolitustingimuste kohta. - Jah   +Ei
  1.7. Lisasoodustuste kokkulepe? - Jah   +Ei
    1.7.1. lisasoodustus on maksustatud erisoodustusena; - Jah   +Ei
  1.8. Kokkulepe individuaalsete vaidluste lahendamise tingimuste kohta (nt töötajate esindajate teavitamine individuaalsest vaidlusest jmt)? - Jah   +Ei
  1.9. Kokkulepe töötajate võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise ja edendamise ning diskrimineerimisest hoidumise kohta? - Jah   +Ei
  1.10. Kokkulepe muude individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.1.1. töötajate usaldusisiku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    2.1.2. ametiühingu usaldusisiku õigused ja kohustused; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.1.3. ametiühingu õigused ja kohustused. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? - Jah   +Ei
    2.2.1. tööst vaba aeg töötajate usaldusisikule; - Jah   +Ei
    2.2.2. tööst vaba aeg ametiühingu usaldusisikule; - Jah   +Ei
    2.2.3. tööst vaba aeg üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkivale töötajate esindajale; - Jah   +Ei
    2.2.4. tööst vaba aeg Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmele. - Jah   +Ei
  2.3. Töötajate esindaja koolitustingimuste kokkulepe? - Jah   +Ei
    2.3.1. töötajate usaldusisiku koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.2. ametiühingu usaldusisiku koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.3. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiva töötajate esindaja koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.4. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmete koolitusvõimalused. - Jah   +Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? - Jah   +Ei
  2.6. Kokkulepe ametiühingu liikmete soodustuse kohta võrreldes teiste töötajatega? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.1. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu või selle liikmete õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 3.2 ja p 3.3? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    3.1.1. töökeskkonnavoliniku õigused ja kohustused; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    3.1.2. töökeskkonnanõukogu õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    3.1.3. töökeskkonnanõukogu liikmete õigused ja kohustused. - Jah   +Ei
  3.2. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme ülesannete täitmise aja kohta? - Jah   +Ei
  3.3. Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme töö tasustamise kokkulepe? - Jah   +Ei
  3.4. Kokkulepe järgnevalt loetletud töötajate esindajate kaasamiseks töötervishoiu- ja tööohutusalasesse tegevusse (nt osalemine töökeskkonnanõukogus)? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    3.4.1. ametiühing on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.2. töötajate usaldusisik on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.3. ametiühingu usaldusisik on kaasatud; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    3.4.4. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiv Euroopa töönõukogu on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.5. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu on kaasatud. - Jah   +Ei
  3.5. Kokkulepe tööolme kohta (TTOS § 11, nt täpsustatud nõuded puhkeruumide sisustusele, töötoolidele vms)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.6. Kokkulepe tööõnnetuse või kutsehaigestumisjuhtumi kindlustamise või tagajärgede kompenseerimise kohta? - Jah   +Ei
  3.7. Kokkulepe töökeskkonna ohutegurite väärtuste ning nendega seotud tingimuste kohta (nt täiendavate puhkepauside või paindliku tööaja kokkuleppimine kõrge temperatuuri tingimustes)? - Jah   +Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? - Jah   +Ei
  3.9. Kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta (tervisliku toidu pakkumine, võimaluse loomine tervisespordiga tegelemiseks, vaktsineerimine, doonorluse toetamine jmt)? - Jah   +Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
Tagasiside saatmine Kinni