Lepingu põhiandmed Kinni
Leping
535 (sisestatud: 28 november 2010 14:32)
Staatus
Aktiivne
Sõlmimise kuupäev
12 detsember 2007
Jõustumise kuupäev
1 veebruar 2008
Kehtivus
Tähtajatuks muutunud.
Varem oli: Tähtajaline, kuni 31 detsember 2009
Lepinguga hõlmatud inimesi
2667

Laiendatud leping (abi)
Ametlikes Teadaannetes avaldamise kuupäev
7 jaanuar 2008
Link (abi)
Kohaldumisala (abi)
§ 4. Laiendamise kohaldamine
1. Üldtöökokkuleppega sätestatud töö- ja puhkeaja tingimused (§§ 6 ja 7) ning palgatingimused (§§ 8 ja 9, sh lisa 1) laienevad vastavalt kollektiivlepingu seaduse paragrahvile 4 lg 4.
2. Käesoleva paragrahvi punktis 1 toodud sätted on kohustuslikud kõigile autoveoseaduse ja ühistranspordiseaduse mõistes tasulise ja oma kulul teostatavate siseriikliku kauba- ja sõitjateveo ning rahvusvahelise sõitjateveoga tegelevatele tööandjatele ja töötajatele.
§ 5. Laiendamise mittekohaldamine
Üldtöökokkuleppe § 4 nõuded ei laiene:
· omal kulul sõitjateveol sõidukitega alla 10 istekoha (sh juht);
· kiirabi-, päästeteenistuse-, meditsiini-, politsei- ja kaitsejõudude autoveol;
· veoautojuhile perioodil, kui ta teostab rahvusvahelist veoste vedu.
Laiendatud tingimused
II TÖÖ- JA PUHKEAEG
§ 6. Töönädala ja vahetuse pikkus
1. Töötaja tööaja üldine norm on 40 tundi nädalas. Seadusest tulenevatel juhtudel võib iganädalast tööaega pikendada 60 tunnini juhul, kui nelja kuu jooksul arvestatud keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala kohta.
2. Töövahetuse kestuse minimaalset aega võib planeerida ja arvestada vastavalt tegelikult töötatud ajale, kuid väljamaksmisele kuuluv töötasu ei või olla väiksem autojuhi kuue tunni töötasust.
3. Riigipühale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse ühe tunni võrra.
4. Tööajafond 2008. ja 2009. aastaks on toodud käesoleva Üldtöökokkuleppe lisas 2.
§ 7. Eritingimused autojuhtide (mõiste hõlmab ka trammi-, trolli- ja bussijuhte) töö- ja puhkeaja osas
1. Kui summeeritud tööaja arvestusperiood on kuni 2 kuud k.a , makstakse Töötajatele lisatasu ületunni eest vastavalt seadusele. 3 ja 4 kuu arvestusperioodi korral makstakse Töötajale lisatasu ületunni eest 60% põhipalga alammäärast.
2. Töö- ja puhkeaja reguleerimisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 561/2006, Euroopa Ühenduste Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 ja liiklusseadusest.
3. Sõitjateveol töötavatele autojuhtidele võib kehtestada osadeks jagatud tööpäeva, kui selles on kokkulepitud ettevõtte kollektiivlepingus.
4. Osadeks jagatud tööpäeva korral ei saa osade vaheline vaheaeg, mil autojuht on vabastatud töökohustustest, olla väiksem kui kolm tundi.
5. Osadeks jagatud tööpäeva korral katab katkestatud tööpäeva osade vaheline vaheaeg ka vaheaja einestamiseks.
6. Bussijuhi, kelle põhitööks on sõitjaid vedava üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) mootorsõiduki juhtimine, iga-aastase puhkuse kestus koos lisapuhkusega on vähemalt 35 kalendripäeva.
III PALK
§ 8. Palga määramise alused
1. Töötajate põhipalga alammäärad on toodud üldkokkuleppe lisas 1.
2. Kutseala palgarühm täpsustatakse ettevõtte Kollektiivlepingus, võttes aluseks sooritatavate tööde vastavuse Üldtöökokkuleppe lisas 1 toodud palgarühmade kirjeldustele. Töötaja palgarühma kuuluvus tuuakse ära Töötaja töölepingus.
3. Maanteeveo mootorsõiduki juhile on keelatud arvutada ja maksta nii põhipalka kui ka lisatasu läbitud kilomeetrite ning veetud kaubakoguse alusel. Erandina võib läbitud kilomeetreid või kaubakogust arvesse võtta lisatasu maksmisel, kui selle arvutamise viis, tingimused ja määrad on sellised, mis ei soodusta ohutu liikluse nõuete eiramist ning on ettevõtte Kollektiivlepingus ette nähtud.
4. Tükitöö puhul tööaja üldise normi täitmisel (§ 6 p 1) peab olema tagatud Töötajale põhipalga (kuupalga) alammäär.
§ 9. Lisatasud
Osadeks jagatud tööpäeva korral tasustatakse tööaja hulka mittekuuluv seisuaeg peale teist seisutundi põhipalga alammäära ulatuses.
Lisa 1. TÖÖTAJATE PÕHIPALGA ALAMMÄÄRAD NORMTUNDIDEGA
§ 1. Töötajate põhipalga alammäärad normtundidega alates 01.02.2008
1. Bussijuhtidel siseriiklikul tasulisel sõitjateveol 7060 krooni
2. Autojuhid siseriiklikul tasulisel kaubaveol 6560 krooni
3. Veeremi remondiga seotud oskustöölised:
kesk- ja kõrgtasemel 7060 krooni
lihttöödel 5470 krooni
§ 2. Töötajate põhipalga alammäärad normtundidega alates 01.01.2009
1. lepitakse kokku hiljemalt 01.10.2008.
2. Arvutamise aluseks võetakse 75% Statistikaameti poolt avaldatud 2008. a
I ja II kvartali Eesti Vabariigi keskmisest palgast, mis on bussijuhtide põhipalga alammääraks.
3. Erinevate töötajate kategooriate põhipalga alammäärades säilitatakse 2008. a proportsioonid.

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
Autoettevõtete Liit (reg kood 80018037)
Tüüp
Tööandjate liit
Aadress
Akadeemia tee 20
12611
Tallinn
Kontaktandmed

Telefon: 641 2511

E-post: al@autoettevoteteliit.ee

Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Tegevusala
S - Muud teenindavad tegevused

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (reg kood 80043986)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Kalju 7-1
10414
Tallinn
Kontaktandmed

Telefon: 641 3129

E-post: etta@etta.ee


Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.2. töötaja töötasu perioodilise suurendamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.1.3. ületunnitöö lisatasu kokkulepe (TLS § 44 lõiked 6-7); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.4. valveaja lisatasu kokkulepe (TLS § 48 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.1.5. öötöö lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.1.6. riigipühal töötamise lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 2); - Jah   +Ei
    1.1.7. kokkulepe töö tulemuslikkusest tuleneva lisatasu maksmise kohta (tulemuslikum töö, ettevõtte hea majanduslik tulemus jmt); - Jah   +Ei
    1.1.8. kokkulepe tööst mittetuleneva tasu maksmise kohta (jõulupreemia, abiellumise ja lapse saamise korral makstavad toetused, matusetoetus jmt); - Jah   +Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.2. vanemapuhkuse kokkulepe (TLS § 63, § 64 – lapsepuhkus, TLS § 60 – isapuhkus jmt); - Jah   +Ei
    1.2.3. puhkusetasu, v.a õppepuhkuse tasu, kokkulepe (põhipuhkuse tasu, lapsepuhkuse tasu, isapuhkuse tasu); - Jah   +Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); - Jah   +Ei
    1.2.5. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustamata puhkuse/puhkepäeva andmise kohta; - Jah   +Ei
    1.2.6. kollektiivpuhkuse kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.2.7. puhkuse kasutamise tingimuste kokkulepe (puhkuste ajakava koostamine, ühe puhkuseosa minimaalne pikkus, puhkuste ajakavasse märgitavad puhkused jmt); - Jah   +Ei
    1.2.8. kokkulepe muude puhkuse tingimuste kohta. - Jah   +Ei
  1.3. Kaugtöö tegemise kokkulepe (TLS § 6 lõige 4)? - Jah   +Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.1. täistööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.2. osalise tööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.3. valveaja kokkulepe (TLS § 48); - Jah   +Ei
    1.4.4. kokkulepe tööaja summeerimise kohta (tööaja summeerimine; summeerimisperioodi pikkus; aeg, millal töötajal on võimalik tööajakavaga tutvuda jmt); - Jah   +Ei
    1.4.5. kokkulepe töö tegemise aja piirangu kohta (TLS § 46 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.6. igapäevase puhkeaja kokkulepe (TLS § 51 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.7. kokkulepe igapäevase puhkeaja piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 3 – töötamine üle 13 tunni, puhkeaeg alla 11 järjestikkuse tunni); - Jah   +Ei
    1.4.8. kokkulepe igapäevase puhkeaja järjestikku andmise piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 6 – 11-tunnine puhkeaeg jaguneb 24 tunni sees osadeks); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.9. iganädalase puhkeaja kokkulepe (TLS § 52); - Jah   +Ei
    1.4.10. kokkulepe tööaja korralduse kohta (TLS § 47 – tööaja alguse ja lõpu kellaajad, tööpäevasisesed vaheajad jmt); - Jah   +Ei
    1.4.11. kokkulepe täiendavas vabas ajas (TLS § 38 – notari või arsti juures käimiseks jmt); - Jah   +Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.5. Kokkulepe ülesütlemise tingimuste kohta? - Jah   +Ei
    1.5.1. kokkulepe ülesütlemisest etteteatamise tähtaegade kohta (TLS § 96-98); - Jah   +Ei
    1.5.2. kokkulepe ülesütlemise hüvitiste, v.a koondamine, kohta (TLS § 100); - Jah   +Ei
    1.5.3. koondamishüvitiste kokkulepe (TLS § 100 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.5.4. kokkulepe koondamise korral töö pakkumisega seotud reeglite kohta (TLS § 89 lõige 3 – täiend- ja ümberõpe, pakutavad töökohad jmt); - Jah   +Ei
    1.5.5. kokkulepe koondamise korral tööle jäämise eelisõiguse kohta; - Jah   +Ei
    1.5.6. muude ülesütlemise tingimuste kokkulepe. - Jah   +Ei
  1.6. Koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.6.1. kokkulepe koolituse kohta (tööandja pakutavad koolitusvõimalused jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.2. koolituskulude hüvitamise kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.6.3. õppepuhkuse kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.6.4. õppepuhkuse tasustamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.6.5. kokkulepe muude koolitustingimuste kohta. - Jah   +Ei
  1.7. Lisasoodustuste kokkulepe? - Jah   +Ei
    1.7.1. lisasoodustus on maksustatud erisoodustusena; - Jah   +Ei
  1.8. Kokkulepe individuaalsete vaidluste lahendamise tingimuste kohta (nt töötajate esindajate teavitamine individuaalsest vaidlusest jmt)? - Jah   +Ei
  1.9. Kokkulepe töötajate võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise ja edendamise ning diskrimineerimisest hoidumise kohta? - Jah   +Ei
  1.10. Kokkulepe muude individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.1.1. töötajate usaldusisiku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    2.1.2. ametiühingu usaldusisiku õigused ja kohustused; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.1.3. ametiühingu õigused ja kohustused. - Jah   +Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? - Jah   +Ei
    2.2.1. tööst vaba aeg töötajate usaldusisikule; - Jah   +Ei
    2.2.2. tööst vaba aeg ametiühingu usaldusisikule; - Jah   +Ei
    2.2.3. tööst vaba aeg üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkivale töötajate esindajale; - Jah   +Ei
    2.2.4. tööst vaba aeg Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmele. - Jah   +Ei
  2.3. Töötajate esindaja koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.3.1. töötajate usaldusisiku koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.2. ametiühingu usaldusisiku koolitusvõimalused; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.3.3. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiva töötajate esindaja koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.4. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmete koolitusvõimalused. - Jah   +Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? - Jah   +Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? - Jah   +Ei
  2.6. Kokkulepe ametiühingu liikmete soodustuse kohta võrreldes teiste töötajatega? - Jah   +Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.1. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu või selle liikmete õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 3.2 ja p 3.3? - Jah   +Ei
    3.1.1. töökeskkonnavoliniku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    3.1.2. töökeskkonnanõukogu õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    3.1.3. töökeskkonnanõukogu liikmete õigused ja kohustused. - Jah   +Ei
  3.2. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme ülesannete täitmise aja kohta? - Jah   +Ei
  3.3. Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme töö tasustamise kokkulepe? - Jah   +Ei
  3.4. Kokkulepe järgnevalt loetletud töötajate esindajate kaasamiseks töötervishoiu- ja tööohutusalasesse tegevusse (nt osalemine töökeskkonnanõukogus)? - Jah   +Ei
    3.4.1. ametiühing on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.2. töötajate usaldusisik on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.3. ametiühingu usaldusisik on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.4. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiv Euroopa töönõukogu on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.5. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu on kaasatud. - Jah   +Ei
  3.5. Kokkulepe tööolme kohta (TTOS § 11, nt täpsustatud nõuded puhkeruumide sisustusele, töötoolidele vms)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.6. Kokkulepe tööõnnetuse või kutsehaigestumisjuhtumi kindlustamise või tagajärgede kompenseerimise kohta? - Jah   +Ei
  3.7. Kokkulepe töökeskkonna ohutegurite väärtuste ning nendega seotud tingimuste kohta (nt täiendavate puhkepauside või paindliku tööaja kokkuleppimine kõrge temperatuuri tingimustes)? - Jah   +Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? - Jah   +Ei
  3.9. Kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta (tervisliku toidu pakkumine, võimaluse loomine tervisespordiga tegelemiseks, vaktsineerimine, doonorluse toetamine jmt)? - Jah   +Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
Tagasiside saatmine Kinni