Lepingu põhiandmed Kinni
Leping
1188 (sisestatud: 3 juuni 2021 18:42)
Staatus
Aktiivne
Sõlmimise kuupäev
28 aprill 2021
Jõustumise kuupäev
28 aprill 2021
Kehtivus
Tähtajaline, kuni 31 detsember 2022
Lepinguga hõlmatud inimesi
20000

Laiendatud leping (abi)
Ametlikes Teadaannetes avaldamise kuupäev
12 mai 2021
Link (abi)
Kohaldumisala (abi)
8. Lepingu laiendamine
8.1. Lepingu punktides 2, 3, 4.1 ja 5.1 sätestatud tingimusi laiendatakse kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses
järgnevalt:
8.1.1 tööandjate poolel kõigile asutustele ja ettevõtetele, kes osutavad tervishoiuteenuseid Terviseameti poolt
väljastatud tegevusloa alusel ja kelle tegevust rahastatakse Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu alusel või
riigieelarvest;
8.1.2 töötajate poolel kõigile Lepingu punktides 1.1.1–1.1.11 nimetatud töötajatele, kes töötavad Lepingu punktis 8.1.1
sätestatud asutustes ja ettevõtetes.
Laiendatud tingimused
1. Üldsätted
1.1. Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.1.1. Arst – arsti kutsega isik, kes töötab arsti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal;
1.1.2. Arst-resident – residentuuris eriala omandav arst;
1.1.3. Eriarst – eriarstina registreeritud isik, kes osutab eriarstiabi, üldarstiabi või kiirabi;
1.1.4. Abiarst – tervishoiuteenuse osutamisel osalev arstiõppe üliõpilane (vastavalt TTKS § 43
lg 1 p 2);
1.1.5. Õde – õe kutsega isik, kes töötab õe kvalifikatsiooni nõudval ametikohal;
1.1.6. Ämmaemand – ämmaemanda kutsega isik, kes töötab ämmaemanda kvalifikatsiooni nõudval ametikohal;
1.1.7. Tervishoiu tugispetsialist – füsioterapeut, tegevusterapeut, radioloogiatehnik, bioanalüütik, kes töötab
vastavat kvalifikatsiooni nõudval ametikohal;
1.1.8. Kiirabitehnik - kiirabibrigaadi liige, kes on läbinud vähemalt 400-tunnise erakorralise meditsiini alase õppe ning
omab lisaks alarmsõiduki juhtimise õigust;
1.1.9. Erakorralise meditsiini tehnik – erakorralise meditsiini tehniku kutsega isik, kes töötab vastaval ametikohal;
1.1.10. Kliiniline psühholoog – kliinilise psühholoogi kutsega isik, kes töötab vastavat kvalifikatsiooni nõudval
ametikohal;
1.1.11. Hooldustöötaja – hooldaja, põetaja, abiline, kes töötab vastava nimetusega ametikohal ja osaleb
tervishoiuteenuse osutamisel.
1.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

2. Töötasu
2.1. Töötasu alammäärad
2.1.1 Alates 01.04.2021.a on töötasu alammäär arstidel 13,85 eurot tunnis; eriarstidel 15,00 eurot tunnis; õdedel,
ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel 8,40 eurot tunnis; kiirabitehnikutel 7,07 eurot tunnis, erakorralise
meditsiini tehnikutel 7,49 eurot tunnis, kliinilistel psühholoogidel 10,50 eurot tunnis ning hooldustöötajatel 5,25 eurot
tunnis.
2.1.2. Alates 01.04.2022.a on töötasu alammäär arstidel 14,90 eurot tunnis; eriarstidel 16,20 eurot tunnis; õdedel,
ämmaemandatel ja tervishoiu tugispetsialistidel 9,05 eurot tunnis; kiirabitehnikutel 7,60 eurot tunnis, erakorralise
meditsiini tehnikutel 8,05 eurot tunnis, kliinilistel psühholoogidel 11,50 eurot tunnis ning hooldustöötajatel 5,70 eurot
tunnis.
2.2. Arst-residendi töötasu alammäär on võrdne arsti töötasu alammääraga. 2.2.1. Arst-residentide tasustatud tööaeg on 40 tundi nädalas. Arst-residentidel on õigus tööaja sees osaleda residentuuri programmi kuuluval teoreetilisel koolitusel.
2.3. Abiarsti töötasu alammäär on vähemalt 60% arsti töötasu alammäärast.

3. Öötöö, puhkepäevadel tehtava töö ja ületunnitöö hüvitamine
3.1. Alates 01.04.2021.a maksab tööandja ööajal (kl 22.00 – 06.00) töötamise eest vähemalt 1,35-kordset töötasu.
3.2. Alates 01.04.2021.a maksab tööandja laupäevale või pühapäevale langeva tööaja puhul päevasel ajal (kl 06.00-
22.00) 1,15-kordset ja alates 01.04.2022.a 1,2-kordset töötasu.
3.3. Ületunnitöö hüvitamisel rahas võetakse töötasu arvestamisel aluseks töölepingujärgne põhitöötasu ja tööandja
poolt määratud või töölepingus kokku lepitud püsivad lisatasud.

4. Töö- ja puhkeaeg ning puhkus
4.1. Tööaja summeeritud arvestuse korral on arvestusperioodi pikkus kuni 4 kuud. Tööajakavasse kantakse kõik
planeeritavad töötunnid.

5. Töökoormus
5.1. Ambulatoorse töö standard eriarstiabis
5.1.1. arsti ja teda assisteeriva õe esmase vastuvõtu kestus on 25 minutit, korduva vastuvõtu kestus 15 minutit, õe
iseseisva esmase vastuvõtu kestus on 30 minutit;
5.1.2. psühhiaatrias on vastuvõtu kestus aktiivravis 55 minutit, toetusravis 30 minutit;
5.1.3. täistööajaga ambulatoorse töö puhul moodustab 8-tunnisest tööpäevast vastuvõtuaeg 7 tundi, 1 tund on
muudeks tööülesanneteks, osalise tööaja korral väheneb summaarse vastuvõtuaja ja muudeks ülesanneteks
ettenähtud tööaja kestus proportsionaalselt;
5.1.4. vastuvõtule registreeritakse nii esmased kui korduvad patsiendid;
5.1.5. koormuse hindamise aluseks on vastuvõetud patsientide arv kvartalis;
5.1.6. töötaja ja tööandja kokkuleppel on lubatud, kuid töötajat ei või selleks kohustada:
a) töötada intensiivsemalt, juhul kui töötaja ja tööandja on kokku leppinud täiendava töö tegemises ja selle
tasustamises; intensiivsema töö korral vastutavad töö kvaliteedi eest töötaja ja tööandja võrdselt.
b) töötada väiksema intensiivsusega ja pikendada summaarset vastuvõtuaega tööpäevas kuni 8 tunnini.

10. Lepingu kehtivus ja selle muutmise kord
9.1. Leping jõustub alates allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni 31. detsembrini 2022.a.
9.2. Lepingus saab muudatusi teha Poolte kokkuleppel. Muudatuste tegemist sooviv Pool peab sellest teistele pooltele
kirjalikult teatama. Muudatused tehakse kirjalikult.
9.3. Pooled on kohustatud täitma Lepingus kokkulepitud tingimusi kuni uue kollektiivlepingu sõlmimiseni. Lepingu
kehtivuse ajal kohustuvad pooled mitte kuulutama välja streiki või töösulgu Lepingus sätestatud tingimuste muutmise
ajendil (pidama töörahu).

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
mittetulundusühing Eesti Kiirabi Liit (reg kood 80041941)
Tüüp
Tööandjate liit
Aadress
Riia tn 18
51010
Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Tööandja asukoht
Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 7 427 612

E-post: ekl@kiirabi.ee

Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Tegevusala
S - Muud teenindavad tegevused

Nimi
EESTI HAIGLATE LIIT (reg kood 80031629)
Tüüp
Tööandjate liit
Aadress
Lõõtsa tn 8
11415
Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 6777010

E-post: info@haiglateliit.ee

Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Tegevusala
S - Muud teenindavad tegevused

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
mittetulundusühing Eesti Arstide Liit (reg kood 80077896)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Pepleri tn 32
51010
Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 7430 029

E-post: arstideliit@arstideliit.ee


Nimi
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit (reg kood 80017836)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Laulupeo tn 24
10128
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 6313123

E-post: kutseliit@kutseliit.eu


Nimi
Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit (reg kood 80554787)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Kasemetsa tee 2
75503
Kiisa alevik, Saku vald, Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 5266454

E-post: ekpk.juhatus@gmail.com


Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.2. töötaja töötasu perioodilise suurendamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.1.3. ületunnitöö lisatasu kokkulepe (TLS § 44 lõiked 6-7); - Jah   +Ei
    1.1.4. valveaja lisatasu kokkulepe (TLS § 48 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.1.5. öötöö lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 1); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.6. riigipühal töötamise lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 2); - Jah   +Ei
    1.1.7. kokkulepe töö tulemuslikkusest tuleneva lisatasu maksmise kohta (tulemuslikum töö, ettevõtte hea majanduslik tulemus jmt); - Jah   +Ei
    1.1.8. kokkulepe tööst mittetuleneva tasu maksmise kohta (jõulupreemia, abiellumise ja lapse saamise korral makstavad toetused, matusetoetus jmt); - Jah   +Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); - Jah   +Ei
    1.2.2. vanemapuhkuse kokkulepe (TLS § 63, § 64 – lapsepuhkus, TLS § 60 – isapuhkus jmt); - Jah   +Ei
    1.2.3. puhkusetasu, v.a õppepuhkuse tasu, kokkulepe (põhipuhkuse tasu, lapsepuhkuse tasu, isapuhkuse tasu); - Jah   +Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.5. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustamata puhkuse/puhkepäeva andmise kohta; - Jah   +Ei
    1.2.6. kollektiivpuhkuse kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.2.7. puhkuse kasutamise tingimuste kokkulepe (puhkuste ajakava koostamine, ühe puhkuseosa minimaalne pikkus, puhkuste ajakavasse märgitavad puhkused jmt); - Jah   +Ei
    1.2.8. kokkulepe muude puhkuse tingimuste kohta. - Jah   +Ei
  1.3. Kaugtöö tegemise kokkulepe (TLS § 6 lõige 4)? - Jah   +Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.1. täistööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.2. osalise tööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.3. valveaja kokkulepe (TLS § 48); - Jah   +Ei
    1.4.4. kokkulepe tööaja summeerimise kohta (tööaja summeerimine; summeerimisperioodi pikkus; aeg, millal töötajal on võimalik tööajakavaga tutvuda jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.5. kokkulepe töö tegemise aja piirangu kohta (TLS § 46 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.6. igapäevase puhkeaja kokkulepe (TLS § 51 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.7. kokkulepe igapäevase puhkeaja piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 3 – töötamine üle 13 tunni, puhkeaeg alla 11 järjestikkuse tunni); - Jah   +Ei
    1.4.8. kokkulepe igapäevase puhkeaja järjestikku andmise piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 6 – 11-tunnine puhkeaeg jaguneb 24 tunni sees osadeks); - Jah   +Ei
    1.4.9. iganädalase puhkeaja kokkulepe (TLS § 52); - Jah   +Ei
    1.4.10. kokkulepe tööaja korralduse kohta (TLS § 47 – tööaja alguse ja lõpu kellaajad, tööpäevasisesed vaheajad jmt); - Jah   +Ei
    1.4.11. kokkulepe täiendavas vabas ajas (TLS § 38 – notari või arsti juures käimiseks jmt); - Jah   +Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.5. Kokkulepe ülesütlemise tingimuste kohta? - Jah   +Ei
    1.5.1. kokkulepe ülesütlemisest etteteatamise tähtaegade kohta (TLS § 96-98); - Jah   +Ei
    1.5.2. kokkulepe ülesütlemise hüvitiste, v.a koondamine, kohta (TLS § 100); - Jah   +Ei
    1.5.3. koondamishüvitiste kokkulepe (TLS § 100 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.5.4. kokkulepe koondamise korral töö pakkumisega seotud reeglite kohta (TLS § 89 lõige 3 – täiend- ja ümberõpe, pakutavad töökohad jmt); - Jah   +Ei
    1.5.5. kokkulepe koondamise korral tööle jäämise eelisõiguse kohta; - Jah   +Ei
    1.5.6. muude ülesütlemise tingimuste kokkulepe. - Jah   +Ei
  1.6. Koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.1. kokkulepe koolituse kohta (tööandja pakutavad koolitusvõimalused jmt); - Jah   +Ei
    1.6.2. koolituskulude hüvitamise kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.3. õppepuhkuse kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.6.4. õppepuhkuse tasustamise kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.5. kokkulepe muude koolitustingimuste kohta. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.7. Lisasoodustuste kokkulepe? - Jah   +Ei
    1.7.1. lisasoodustus on maksustatud erisoodustusena; - Jah   +Ei
  1.8. Kokkulepe individuaalsete vaidluste lahendamise tingimuste kohta (nt töötajate esindajate teavitamine individuaalsest vaidlusest jmt)? - Jah   +Ei
  1.9. Kokkulepe töötajate võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise ja edendamise ning diskrimineerimisest hoidumise kohta? - Jah   +Ei
  1.10. Kokkulepe muude individuaalse töösuhte tingimuste kohta? - Jah   +Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? - Jah   +Ei
    2.1.1. töötajate usaldusisiku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    2.1.2. ametiühingu usaldusisiku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    2.1.3. ametiühingu õigused ja kohustused. - Jah   +Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? - Jah   +Ei
    2.2.1. tööst vaba aeg töötajate usaldusisikule; - Jah   +Ei
    2.2.2. tööst vaba aeg ametiühingu usaldusisikule; - Jah   +Ei
    2.2.3. tööst vaba aeg üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkivale töötajate esindajale; - Jah   +Ei
    2.2.4. tööst vaba aeg Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmele. - Jah   +Ei
  2.3. Töötajate esindaja koolitustingimuste kokkulepe? - Jah   +Ei
    2.3.1. töötajate usaldusisiku koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.2. ametiühingu usaldusisiku koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.3. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiva töötajate esindaja koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.4. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmete koolitusvõimalused. - Jah   +Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? - Jah   +Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? - Jah   +Ei
  2.6. Kokkulepe ametiühingu liikmete soodustuse kohta võrreldes teiste töötajatega? - Jah   +Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.1. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu või selle liikmete õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 3.2 ja p 3.3? - Jah   +Ei
    3.1.1. töökeskkonnavoliniku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    3.1.2. töökeskkonnanõukogu õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    3.1.3. töökeskkonnanõukogu liikmete õigused ja kohustused. - Jah   +Ei
  3.2. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme ülesannete täitmise aja kohta? - Jah   +Ei
  3.3. Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme töö tasustamise kokkulepe? - Jah   +Ei
  3.4. Kokkulepe järgnevalt loetletud töötajate esindajate kaasamiseks töötervishoiu- ja tööohutusalasesse tegevusse (nt osalemine töökeskkonnanõukogus)? - Jah   +Ei
    3.4.1. ametiühing on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.2. töötajate usaldusisik on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.3. ametiühingu usaldusisik on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.4. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiv Euroopa töönõukogu on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.5. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu on kaasatud. - Jah   +Ei
  3.5. Kokkulepe tööolme kohta (TTOS § 11, nt täpsustatud nõuded puhkeruumide sisustusele, töötoolidele vms)? - Jah   +Ei
  3.6. Kokkulepe tööõnnetuse või kutsehaigestumisjuhtumi kindlustamise või tagajärgede kompenseerimise kohta? - Jah   +Ei
  3.7. Kokkulepe töökeskkonna ohutegurite väärtuste ning nendega seotud tingimuste kohta (nt täiendavate puhkepauside või paindliku tööaja kokkuleppimine kõrge temperatuuri tingimustes)? - Jah   +Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.9. Kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta (tervisliku toidu pakkumine, võimaluse loomine tervisespordiga tegelemiseks, vaktsineerimine, doonorluse toetamine jmt)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? - Jah   +Ei
Tagasiside saatmine Kinni