Lepingu põhiandmed Kinni
Leping
1165 (sisestatud: 20 jaanuar 2020 14:36)
Staatus
Aktiivne
Sõlmimise kuupäev
31 detsember 2019
Jõustumise kuupäev
1 jaanuar 2020
Kehtivus
31 detsember 2020 (pikeneb kuni uue lepingu sõlmimiseni)
Lepinguga hõlmatud inimesi
2200 (nende hulgas 775 AÜ liiget)

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
Päästeamet (reg kood 70000585)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Raua tn 2
10124
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Tööandja asukoht
Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: 51 11 576

E-post: rescue@rescue.ee

Õiguslik vorm
Riiklik üksus
Tegevusala
O - Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Eesti Päästeala Töötajate Ametiühing (reg kood 80323562)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Hommiku tn 13
50412
Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Kontaktandmed

Telefon: 50 47 645

E-post: pritsumees112@gmail.com


Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.5. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustamata puhkuse/puhkepäeva andmise kohta; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.4. kokkulepe tööaja summeerimise kohta (tööaja summeerimine; summeerimisperioodi pikkus; aeg, millal töötajal on võimalik tööajakavaga tutvuda jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.10. kokkulepe tööaja korralduse kohta (TLS § 47 – tööaja alguse ja lõpu kellaajad, tööpäevasisesed vaheajad jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.6. Koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.6.1. kokkulepe koolituse kohta (tööandja pakutavad koolitusvõimalused jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.6.2. koolituskulude hüvitamise kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.9. Kokkulepe töötajate võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise ja edendamise ning diskrimineerimisest hoidumise kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.10. Kokkulepe muude individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.1.2. ametiühingu usaldusisiku õigused ja kohustused; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.1.3. ametiühingu õigused ja kohustused. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.2.2. tööst vaba aeg ametiühingu usaldusisikule; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.2.3. tööst vaba aeg üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkivale töötajate esindajale; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.2. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme ülesannete täitmise aja kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.4. Kokkulepe järgnevalt loetletud töötajate esindajate kaasamiseks töötervishoiu- ja tööohutusalasesse tegevusse (nt osalemine töökeskkonnanõukogus)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    3.4.1. ametiühing on kaasatud; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    3.4.3. ametiühingu usaldusisik on kaasatud; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.5. Kokkulepe tööolme kohta (TTOS § 11, nt täpsustatud nõuded puhkeruumide sisustusele, töötoolidele vms)? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.9. Kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta (tervisliku toidu pakkumine, võimaluse loomine tervisespordiga tegelemiseks, vaktsineerimine, doonorluse toetamine jmt)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
Tagasiside saatmine Kinni