Lepingu põhiandmed Kinni
Leping
1164 (sisestatud: 20 jaanuar 2020 14:06)
Staatus
Aktiivne
Sõlmimise kuupäev
30 detsember 2019
Jõustumise kuupäev
1 jaanuar 2020
Kehtivus
31 detsember 2020 (pikeneb kuni uue lepingu sõlmimiseni)

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
AS Eesti Liinirongid (reg kood 10520953)
Tüüp
Üksiktööandja
Aadress
Vabaduse pst 176
10917
Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Tööandja asukoht
Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: 6158800

E-post: info@elron.ee

Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Tegevusala
H - Veondus ja laondus

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Eesti Raudteelaste Ametiühing (reg kood 80071391)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Ristiku tn 81
10317
Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Kontaktandmed

Telefon: +372 6156314

E-post: evray@evray.ee

Kuulumine liitu (abi)
Kuulub ametiühingute keskliitu

Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.3. ületunnitöö lisatasu kokkulepe (TLS § 44 lõiked 6-7); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.5. öötöö lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 1); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.6. riigipühal töötamise lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 2); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.1.8. kokkulepe tööst mittetuleneva tasu maksmise kohta (jõulupreemia, abiellumise ja lapse saamise korral makstavad toetused, matusetoetus jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.3. puhkusetasu, v.a õppepuhkuse tasu, kokkulepe (põhipuhkuse tasu, lapsepuhkuse tasu, isapuhkuse tasu); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.2.7. puhkuse kasutamise tingimuste kokkulepe (puhkuste ajakava koostamine, ühe puhkuseosa minimaalne pikkus, puhkuste ajakavasse märgitavad puhkused jmt); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.8. kokkulepe muude puhkuse tingimuste kohta. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.4. kokkulepe tööaja summeerimise kohta (tööaja summeerimine; summeerimisperioodi pikkus; aeg, millal töötajal on võimalik tööajakavaga tutvuda jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.7. kokkulepe igapäevase puhkeaja piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 3 – töötamine üle 13 tunni, puhkeaeg alla 11 järjestikkuse tunni); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.5. Kokkulepe ülesütlemise tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.2. kokkulepe ülesütlemise hüvitiste, v.a koondamine, kohta (TLS § 100); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.4. kokkulepe koondamise korral töö pakkumisega seotud reeglite kohta (TLS § 89 lõige 3 – täiend- ja ümberõpe, pakutavad töökohad jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.5. kokkulepe koondamise korral tööle jäämise eelisõiguse kohta; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.5.6. muude ülesütlemise tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  1.10. Kokkulepe muude individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.1.1. töötajate usaldusisiku õigused ja kohustused; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.1.3. ametiühingu õigused ja kohustused. +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    2.2.2. tööst vaba aeg ametiühingu usaldusisikule; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.2. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme ülesannete täitmise aja kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.3. Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme töö tasustamise kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
  3.6. Kokkulepe tööõnnetuse või kutsehaigestumisjuhtumi kindlustamise või tagajärgede kompenseerimise kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.9. Kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta (tervisliku toidu pakkumine, võimaluse loomine tervisespordiga tegelemiseks, vaktsineerimine, doonorluse toetamine jmt)? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
Tagasiside saatmine Kinni