Lepingu põhiandmed Kinni
Antud leping on lõpetatud kokkuleppega number 866.1.
Leping
866 (sisestatud: 28 detsember 2012 14:48)
Staatus
Mitteaktiivne
Sõlmimise kuupäev
19 detsember 2012
Jõustumise kuupäev
19 detsember 2012
Kehtivus
Kehtetu (lepingut on muudetud)
Lepinguga hõlmatud inimesi
25000

Laiendatud leping (abi)
Ametlikes Teadaannetes avaldamise kuupäev
21 detsember 2012
Link (abi)
Kohaldumisala (abi)
. Lepingu laiendamine
7.1. Lepingu punktides 2, 3, 4 sätestatud tingimusi laiendatakse kollektiivlepingu seaduse § 4 lg 4 tähenduses järgnevalt:
7.1.1 tööandjate poolel kõigile asutustele ja ettevõtetele, kes osutavad tervishoiuteenuseid Terviseameti poolt väljastatud tegevusloa alusel ja kelle tegevust rahastatakse Haigekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu alusel või riigieelarvest
7.1.2 töötajate poolel kõigile Lepingu punktides 1.1.1-1.1.6 nimetatud töötajatele, kes töötavad Lepingu punktis 7.1.1 sätestatud asutustes ja ettevõtetes.

Laiendatud tingimused
1.1. Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.1.1. Arst - arsti kutsega isik, kes töötab arsti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal;
1.1.2. Õde - õe kutsega isik, kes töötab õe kvalifikatsiooni nõudval ametikohal;
1.1.3. Ämmaemand - ämmaemanda kutsega isik, kes töötab ämmaemanda kvalifikatsiooni nõudval ametikohal;
1.1.4. Tervishoiu tugispetsialist - füsioterapeut, tegevusterapeut, radioloogiatehnik, bioanalüütik, kes töötab vastavat kvalifikatsiooni nõudval ametikohal
1.1.5. Kiirabitehnik - kiirabibrigaadi liige, kes on läbinud vähemalt 400-tunnise erakorralise meditsiini alase õppe ning omab lisaks alarmsõiduki juhtimise õigust;
1.1.6. Hooldustöötaja - hooldaja, hooldusõde, põetaja, kes töötavad vastava nimetusega ametikohal

1.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.


2. Töötasu
2.1. Töötasu alammäärad
2.1.1. Kehtestada alates 01.03.2013. a töötasu alammääraks arstidele 8,0 eurot tunnis, õdedele, ämmaemandatele ja tervishoiu tugispetsialistidele 4,5 eurot tunnis, kiirabitehnikutele 3,83 eurot tunnis (85% õdede töötasu alammäärast) ning hooldustöötajatele 2,6 eurot tunnis.


3. Arst-residentide tööaeg ja töötasu
3.1 Arst-residentide tasustatud tööaeg alates 01.01.2013 on 40 tundi nädalas.

3.2 Arst-residentide töötasu alammäär
3.2.1 kehtestada alates 01.03.2013 arst-residendi töötasu alammääraks 7,6 eurot tunnis;
3.2.2 alates 01.01.2014 on arst-residendi tunnitasu alammäär võrdne arsti tunnitasu
alammääraga.

3.3 Arst-residentidel on õigus tööaja sees osaleda residentuuri programmi kuuluval teoreetilisel koolitusel.


4. Töö- ja puhkeaeg
4.1. Tööaja summeeritud arvestus
Tööaja summeeritud arvestuse korral on arvestusperioodi pikkus kuni 4 kuud.

9. Lepingu kehtivus ja selle muutmise kord
9.1. Leping jõustub alates allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni 31. detsembrini 2014. a.
9.2. Juhul kui üks pooltest ei ole vähemalt 3 kuud enne Lepingu tähtaja saabumist teinud teistele pooltele kirjalikku ettepanekut uue kollektiivlepingu sõlmimiseks käesoleva Lepinguga reguleeritud küsimuste osas, pikeneb käesoleva Lepingu kehtivus ühe aasta võrra. Kui uut kollektiivlepingut ei sõlmita enne Lepingu tähtaja saabumist, lõpeb Leping tähtaja möödumisega, ilma tähtajatuks muutumata.
9.3. Lepingu automaatne ühe-aastane pikenemine, juhul kui on täidetud punkti 9.2 esimeses lauses sätestatud tingimus, kehtib tähtajatult. Punkti 9.2 teises lauses sätestatud tingimus kehtib ka pikenenud Lepingu puhul, arvestusega, et pikenenud Leping lõpeb vastava üheaastase tähtaja möödumisega, ilma tähtajatuks muutumata.

Lepingu tekst(id)

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
EESTI HAIGLATE LIIT (reg kood 80031629)
Tüüp
Tööandjate liit
Aadress
Sõbra põik 4-a 10911 Tallinn
Kontaktandmed

Telefon: +372 6777010

E-post: info@haiglateliit.ee

Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Tegevusala
S - Muud teenindavad tegevused
Kuulumine liitu (abi)
Kuulub tööandjate keskliitu

Nimi
mittetulundusühing Eesti Kiirabi Liit (reg kood 80041941)
Tüüp
Tööandjate liit
Aadress
Riia 18 51010 Tartu
Kontaktandmed

Telefon: +372 7408804

E-post: ekliit@uninet.ee

Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Tegevusala
S - Muud teenindavad tegevused

Nimi
Eesti Perearstide Selts (reg kood 80101887)
Tüüp
Tööandjate liit
Aadress
Puusepa 1a 50406 Tartu
Kontaktandmed

Telefon: +372 7449212

E-post: diana@tohter.ee

Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Tegevusala
S - Muud teenindavad tegevused

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
mittetulundusühing Eesti Arstide Liit (reg kood 80077896)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Pepleri 32 51010 Tartu
Kontaktandmed

Telefon: +372 7420429

E-post: eal@arstideliit.ee


Nimi
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit (reg kood 80017836)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn
Kontaktandmed

Telefon: +372 6313123

E-post: kutseliit@kutseliit.eu

Kuulumine liitu (abi)
Kuulub ametiühingute keskliitu

Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.2. töötaja töötasu perioodilise suurendamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.1.3. ületunnitöö lisatasu kokkulepe (TLS § 44 lõiked 6-7); - Jah   +Ei
    1.1.4. valveaja lisatasu kokkulepe (TLS § 48 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.1.5. öötöö lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.1.6. riigipühal töötamise lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 2); - Jah   +Ei
    1.1.7. kokkulepe töö tulemuslikkusest tuleneva lisatasu maksmise kohta (tulemuslikum töö, ettevõtte hea majanduslik tulemus jmt); - Jah   +Ei
    1.1.8. kokkulepe tööst mittetuleneva tasu maksmise kohta (jõulupreemia, abiellumise ja lapse saamise korral makstavad toetused, matusetoetus jmt); - Jah   +Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. - Jah   +Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? - Jah   +Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); - Jah   +Ei
    1.2.2. vanemapuhkuse kokkulepe (TLS § 63, § 64 – lapsepuhkus, TLS § 60 – isapuhkus jmt); - Jah   +Ei
    1.2.3. puhkusetasu, v.a õppepuhkuse tasu, kokkulepe (põhipuhkuse tasu, lapsepuhkuse tasu, isapuhkuse tasu); - Jah   +Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); - Jah   +Ei
    1.2.5. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustamata puhkuse/puhkepäeva andmise kohta; - Jah   +Ei
    1.2.6. kollektiivpuhkuse kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.2.7. puhkuse kasutamise tingimuste kokkulepe (puhkuste ajakava koostamine, ühe puhkuseosa minimaalne pikkus, puhkuste ajakavasse märgitavad puhkused jmt); - Jah   +Ei
    1.2.8. kokkulepe muude puhkuse tingimuste kohta. - Jah   +Ei
  1.3. Kaugtöö tegemise kokkulepe (TLS § 6 lõige 4)? - Jah   +Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.1. täistööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.2. osalise tööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.3. valveaja kokkulepe (TLS § 48); - Jah   +Ei
    1.4.4. kokkulepe tööaja summeerimise kohta (tööaja summeerimine; summeerimisperioodi pikkus; aeg, millal töötajal on võimalik tööajakavaga tutvuda jmt); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.5. kokkulepe töö tegemise aja piirangu kohta (TLS § 46 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.6. igapäevase puhkeaja kokkulepe (TLS § 51 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.7. kokkulepe igapäevase puhkeaja piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 3 – töötamine üle 13 tunni, puhkeaeg alla 11 järjestikkuse tunni); - Jah   +Ei
    1.4.8. kokkulepe igapäevase puhkeaja järjestikku andmise piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 6 – 11-tunnine puhkeaeg jaguneb 24 tunni sees osadeks); - Jah   +Ei
    1.4.9. iganädalase puhkeaja kokkulepe (TLS § 52); - Jah   +Ei
    1.4.10. kokkulepe tööaja korralduse kohta (TLS § 47 – tööaja alguse ja lõpu kellaajad, tööpäevasisesed vaheajad jmt); - Jah   +Ei
    1.4.11. kokkulepe täiendavas vabas ajas (TLS § 38 – notari või arsti juures käimiseks jmt); - Jah   +Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.5. Kokkulepe ülesütlemise tingimuste kohta? - Jah   +Ei
    1.5.1. kokkulepe ülesütlemisest etteteatamise tähtaegade kohta (TLS § 96-98); - Jah   +Ei
    1.5.2. kokkulepe ülesütlemise hüvitiste, v.a koondamine, kohta (TLS § 100); - Jah   +Ei
    1.5.3. koondamishüvitiste kokkulepe (TLS § 100 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.5.4. kokkulepe koondamise korral töö pakkumisega seotud reeglite kohta (TLS § 89 lõige 3 – täiend- ja ümberõpe, pakutavad töökohad jmt); - Jah   +Ei
    1.5.5. kokkulepe koondamise korral tööle jäämise eelisõiguse kohta; - Jah   +Ei
    1.5.6. muude ülesütlemise tingimuste kokkulepe. - Jah   +Ei
  1.6. Koolitustingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.1. kokkulepe koolituse kohta (tööandja pakutavad koolitusvõimalused jmt); - Jah   +Ei
    1.6.2. koolituskulude hüvitamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.6.3. õppepuhkuse kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.6.4. õppepuhkuse tasustamise kokkulepe; +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.6.5. kokkulepe muude koolitustingimuste kohta. - Jah   +Ei
  1.8. Kokkulepe individuaalsete vaidluste lahendamise tingimuste kohta (nt töötajate esindajate teavitamine individuaalsest vaidlusest jmt)? - Jah   +Ei
  1.9. Kokkulepe töötajate võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise ja edendamise ning diskrimineerimisest hoidumise kohta? - Jah   +Ei
  1.10. Kokkulepe muude individuaalse töösuhte tingimuste kohta? - Jah   +Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? - Jah   +Ei
    2.1.1. töötajate usaldusisiku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    2.1.2. ametiühingu usaldusisiku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    2.1.3. ametiühingu õigused ja kohustused. - Jah   +Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? - Jah   +Ei
    2.2.1. tööst vaba aeg töötajate usaldusisikule; - Jah   +Ei
    2.2.2. tööst vaba aeg ametiühingu usaldusisikule; - Jah   +Ei
    2.2.3. tööst vaba aeg üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkivale töötajate esindajale; - Jah   +Ei
    2.2.4. tööst vaba aeg Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmele. - Jah   +Ei
  2.3. Töötajate esindaja koolitustingimuste kokkulepe? - Jah   +Ei
    2.3.1. töötajate usaldusisiku koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.2. ametiühingu usaldusisiku koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.3. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiva töötajate esindaja koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.4. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmete koolitusvõimalused. - Jah   +Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? - Jah   +Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.6. Kokkulepe ametiühingu liikmete soodustuse kohta võrreldes teiste töötajatega? - Jah   +Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? - Jah   +Ei
  3.1. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu või selle liikmete õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 3.2 ja p 3.3? - Jah   +Ei
    3.1.1. töökeskkonnavoliniku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    3.1.2. töökeskkonnanõukogu õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    3.1.3. töökeskkonnanõukogu liikmete õigused ja kohustused. - Jah   +Ei
  3.2. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme ülesannete täitmise aja kohta? - Jah   +Ei
  3.3. Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme töö tasustamise kokkulepe? - Jah   +Ei
  3.4. Kokkulepe järgnevalt loetletud töötajate esindajate kaasamiseks töötervishoiu- ja tööohutusalasesse tegevusse (nt osalemine töökeskkonnanõukogus)? - Jah   +Ei
    3.4.1. ametiühing on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.2. töötajate usaldusisik on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.3. ametiühingu usaldusisik on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.4. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiv Euroopa töönõukogu on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.5. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu on kaasatud. - Jah   +Ei
  3.5. Kokkulepe tööolme kohta (TTOS § 11, nt täpsustatud nõuded puhkeruumide sisustusele, töötoolidele vms)? - Jah   +Ei
  3.6. Kokkulepe tööõnnetuse või kutsehaigestumisjuhtumi kindlustamise või tagajärgede kompenseerimise kohta? - Jah   +Ei
  3.7. Kokkulepe töökeskkonna ohutegurite väärtuste ning nendega seotud tingimuste kohta (nt täiendavate puhkepauside või paindliku tööaja kokkuleppimine kõrge temperatuuri tingimustes)? - Jah   +Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? - Jah   +Ei
  3.9. Kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta (tervisliku toidu pakkumine, võimaluse loomine tervisespordiga tegelemiseks, vaktsineerimine, doonorluse toetamine jmt)? - Jah   +Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? - Jah   +Ei
Tagasiside saatmine Kinni