Lepingu põhiandmed Kinni
Antud leping on lõpetatud kokkuleppega number 862.1.
Leping
862 (sisestatud: 20 detsember 2012 12:32)
Staatus
Mitteaktiivne
Sõlmimise kuupäev
20 detsember 2012
Jõustumise kuupäev
1 jaanuar 2013
Kehtivus
Kehtetu (lepingut on muudetud)
Lepinguga hõlmatud inimesi
3500 (nende hulgas 300 AÜ liiget)

Laiendatud leping (abi)
Ametlikes Teadaannetes avaldamise kuupäev
21 detsember 2012
Link (abi)
Kohaldumisala (abi)
Üldtöökokkulepe reguleerib Autoettevõtete Liitu kuuluvate riigisisese veoseveoga tegelevate isikute (edaspidi Tööandja) ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu liikmete (edaspidi Töötaja) ühise nimetusega Pooled, töö- ja kutsealaseid ning sotsiaalsuhteid.


Üldtöökokkuleppega sätestatud töö-ja puhkeaja tingimused (peatükk 2) ning töö tasustamise tingimused (peatükk 3) laienevad ja on kohustuslikud riigisisese veoseveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, samuti nendele füüsilisest isikust töövõtjatele (sh FIE-d), kellega sõlmitud leping vastab tegelikult töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust tulenevaks ülesandeks on veoste vedu. Eelpoolviidatud tingimused laienevad ja on kohustuslikud ka veoseveoga tegelevate tööandjate poolt palgatud või renditud veeremi remondiga seotud oskustöölistele ning füüsilisest isikust töövõtjatele (sh FIE-d), kellega veeremi remondiks sõlmitud leping vastab tegelikult töölepingu tunnustele.

Üldtöökokkuleppega sätestatud töö tasustamise tingimused ei laiene riigisisese ümarpuidu veoseveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele.

Laiendatud tingimused
II TÖÖ- JA PUHKEAEG
§ 5 Töötaja töönädala ja vahetuse pikkus
1. Töö- ja puhkeaja reguleerimisel lähtutakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EÜ) nr 561/2006, Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusest (EMÜ) nr 3821/85,

Liiklusseadusest, Töölepingu seadusest ja Euroopa Parlamendi Nõukogu Direktiivist 2002/15/EÜ.

2. Eeldatakse, et Töötaja töötab 40 tundi nädalas. Seadusest tulenevatel juhtudel võib iganädalast tööaega pikendada 60 tunnini juhul, kui nelja kuu jooksul arvestatud keskmine tööaeg ei ületa 48 tundi nädala kohta.

3. Tööaega sõidumeeriku kasutamise kohustusega veoseveol reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 561/2006, Euroopa Ühenduste Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2002/15/EÜ. Veoseveol, kus sõidumeeriku kasutamine vastavalt Liiklusseadusele ei ole kohustuslik, lähtutakse tööaja kestvuse määramisel Töölepingu seadusest.

4. Kui Töötaja tööaeg tööpäevas on kuni kuus tundi, makstakse talle töötasu vähemalt kuue tunni eest. Tööajaks loetakse tegelikult töötatud aeg. Tööpäevaks loetakse aega, mis jääb regulaarse ööpäevase puhkeperioodi lõpu ja sellele järgneva regulaarse ööpäevase puhkeperioodi alguse vahele.

5. Tööajafond 2013. aastaks on toodud Üldtöökokkuleppe lisas 2.

6. Riigipühale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse vähemalt ühe tunni võrra ning TLS § 53 sätestatud juhtudel vähemalt kolme tunni võrra.

§ 6 Puhkus

Töötaja iga-aastase puhkuse kestus on vähemalt 28 kalendripäeva. Ettevõtte kollektiivlepingus võib kokku leppida pikemas puhkuses.

III TÖÖTASU
§ 7 Töötasu määramise alused
1. Töötaja töötasu alammäärad on toodud Üldtöökokkuleppe lisas 1.

2. Tükitöö puhul täistööajaga töötamisel kuulub Töötajale väljamaksmisele vähemalt Üldtöökokkuleppe lisas 1 sätestatud kuutasu alammäär.

3. Veoseveo mootorsõiduki juhile on keelatud arvutada ja maksta töötasu läbitud kilomeetrite ja/või veetud kaubakoguste alusel. Kaubakoguse all ei mõelda veoses veetavate ühikute arvu.

4. Erandina võib läbitud kilomeetreid või kaubakogust arvesse võtta lisatasu maksmisel, kui selle maksmise tingimused, arvutamise viis ja määrad ei soodusta ohutu liikluse nõuete, eelkõige töö-, sõidu- ja puhkeaja ning kiirus- ja tonnaažipiirangute, eiramist.

5. Kaubakoguse ja kilometraaži eest lisatasu maksmise eelduseks on vastavate tingimuste kokkuleppimine ettevõtte kollektiivlepingus. Sealjuures ei tohi viidatud lisatasu ületada üht kolmandikku juhi põhitöötasust.
§ 8 Ületunnitasu
Kui summeeritud tööaja arvestusperiood on kuni 2 kuud k. a, makstakse Töötajale ületunnitasu vastavalt Töölepingu seadusele. 3- ja 4-kuulise arvestusperioodi korral makstakse Töötajale ületunnitasu 60% töötasu määrast.

Lisa 1


Töötajate kuu- ja tunnitasu alammäärad alates 01.01.2013

1. Veoseveoga tegelevad Töötajad, k. a. füüsilisest isikust töövõtjad, kellega sõlmitud leping vastab tegelikult kuutasu alammäär koos lisatasudega 620 € töölepingu tunnustele ja kelle peamiseks lepingust tulenevaks ülesandeks on tunnitasu alammäär (ilma lisatasudeta) 2.85 € veoste vedu

2. Veeremi remondiga seotud oskustöölised:
kesk- ja kõrgtasemel – tunnitasu alammäär (ilma lisatasudeta) 3 €
lihttöödel – tunnitasu alammäär (ilma lisatasudeta) 2.15 €

Lisa 2

2013. a. kalendaarse tööajafondi arvestus

Periood – Riigipühad – Töötunni lühendamine*Päev – Tööpäevi kuus (E-R) – Töötunde kuus (E-R)

Jaanuar – 01-Uusaasta – 3 Teisipäev – 22 – 176

Veebruar – 24-EV aastapäev – 3 Pühapäev – 20 160 (NB! Erand)

Märts – 29-suur reede 1 Reede – 20 – 159
31- 1.ülestõusmispüha – Pühapäev

I kvartalis KOKKU: 62 – 495

Aprill – 1 – 22 175
Mai – 01-Kevadpüha Kolmapäev 22 – 176
27-Nelipühade 1.püha – Pühapäev
Juuni – 23-Võidupüha 3 Pühapäev – 19 – 152 (NB! Erand)
24-Jaanipäev – Esmaspäev

II kvartalis KOKKU: 63 – 503

Juuli – 23 – 184
August – 20-Taasiseseisvumispäev 1 Teisipäev – 21 – 167
September – 21 – 168

III kvartalis KOKKU: 65 – 519

Oktoober – 23 – 184
November – 21 – 168
Detsember – 24-Jõululaupäev – 3 Teisipäev – 19 – 146
25-Esimene jõulupüha – Kolmapäev
26-Teine jõulupüha – Neljapäev

IV kvartalis KOKKU: 63 – 497

Aastas KOKKU: 253 – 2014

Keskmine töötundide arv kuus: 167,8

Lepingu tekst(id)

Tööandjate rekvisiidid Kinni

Nimi
Autoettevõtete Liit (reg kood 80018037)
Tüüp
Tööandjate liit
Aadress
Akadeemia tee 20
12611
Tallinn
Kontaktandmed

Telefon: +372 6412511

E-post: al@autoettevoteteliit.ee

Õiguslik vorm
Mittetulundusühing
Tegevusala
S - Muud teenindavad tegevused

Töötajate rekvisiidid Kinni

Nimi
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (reg kood 80043986)
Tüüp
Ametiühing
Aadress (abi)
Kalju 7-1
10414
Tallinn
Kontaktandmed

Telefon: +372 6413129

E-post: etta@etta.ee

Kuulumine liitu (abi)
Kuulub ametiühingute keskliitu

Lisateabevorm Kinni
    Lepingus reguleeritud Seadusest soodsam
1. Kokkulepe individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.1. Kokkulepe töötasu tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.1. töötaja töötasu kokkulepe; +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.2. töötaja töötasu perioodilise suurendamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.1.3. ületunnitöö lisatasu kokkulepe (TLS § 44 lõiked 6-7); +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.1.4. valveaja lisatasu kokkulepe (TLS § 48 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.1.5. öötöö lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.1.6. riigipühal töötamise lisatasu kokkulepe (TLS § 45 lõige 2); - Jah   +Ei
    1.1.7. kokkulepe töö tulemuslikkusest tuleneva lisatasu maksmise kohta (tulemuslikum töö, ettevõtte hea majanduslik tulemus jmt); - Jah   +Ei
    1.1.8. kokkulepe tööst mittetuleneva tasu maksmise kohta (jõulupreemia, abiellumise ja lapse saamise korral makstavad toetused, matusetoetus jmt); - Jah   +Ei
    1.1.9. muude töötasu tingimuste kokkulepe. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.2. Kokkulepe puhkuse tingimuste kohta? +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.1. põhipuhkuse kokkulepe (TLS § 55); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.2.2. vanemapuhkuse kokkulepe (TLS § 63, § 64 – lapsepuhkus, TLS § 60 – isapuhkus jmt); - Jah   +Ei
    1.2.3. puhkusetasu, v.a õppepuhkuse tasu, kokkulepe (põhipuhkuse tasu, lapsepuhkuse tasu, isapuhkuse tasu); - Jah   +Ei
    1.2.4. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustatud puhkuse/puhkepäeva andmise kohta (1. september, tervisepäevad, naistepäev, matusepäev, abiellumise päev jmt); - Jah   +Ei
    1.2.5. kokkulepe seadusest mittetuleneva tasustamata puhkuse/puhkepäeva andmise kohta; - Jah   +Ei
    1.2.6. kollektiivpuhkuse kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.2.7. puhkuse kasutamise tingimuste kokkulepe (puhkuste ajakava koostamine, ühe puhkuseosa minimaalne pikkus, puhkuste ajakavasse märgitavad puhkused jmt); - Jah   +Ei
    1.2.8. kokkulepe muude puhkuse tingimuste kohta. - Jah   +Ei
  1.3. Kaugtöö tegemise kokkulepe (TLS § 6 lõige 4)? - Jah   +Ei
  1.4. Kokkulepe töö- ja puhkeaja tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    1.4.1. täistööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); +Jah   - Ei - Jah   +Ei
    1.4.2. osalise tööaja kokkulepe (TLS § 43 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.3. valveaja kokkulepe (TLS § 48); - Jah   +Ei
    1.4.4. kokkulepe tööaja summeerimise kohta (tööaja summeerimine; summeerimisperioodi pikkus; aeg, millal töötajal on võimalik tööajakavaga tutvuda jmt); - Jah   +Ei
    1.4.5. kokkulepe töö tegemise aja piirangu kohta (TLS § 46 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.6. igapäevase puhkeaja kokkulepe (TLS § 51 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.4.7. kokkulepe igapäevase puhkeaja piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 3 – töötamine üle 13 tunni, puhkeaeg alla 11 järjestikkuse tunni); - Jah   +Ei
    1.4.8. kokkulepe igapäevase puhkeaja järjestikku andmise piirangu erisuse kohta (TLS § 51 lõige 6 – 11-tunnine puhkeaeg jaguneb 24 tunni sees osadeks); - Jah   +Ei
    1.4.9. iganädalase puhkeaja kokkulepe (TLS § 52); - Jah   +Ei
    1.4.10. kokkulepe tööaja korralduse kohta (TLS § 47 – tööaja alguse ja lõpu kellaajad, tööpäevasisesed vaheajad jmt); - Jah   +Ei
    1.4.11. kokkulepe täiendavas vabas ajas (TLS § 38 – notari või arsti juures käimiseks jmt); - Jah   +Ei
    1.4.12. kokkulepe muudes töö- ja puhkeaja tingimustes. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  1.5. Kokkulepe ülesütlemise tingimuste kohta? - Jah   +Ei
    1.5.1. kokkulepe ülesütlemisest etteteatamise tähtaegade kohta (TLS § 96-98); - Jah   +Ei
    1.5.2. kokkulepe ülesütlemise hüvitiste, v.a koondamine, kohta (TLS § 100); - Jah   +Ei
    1.5.3. koondamishüvitiste kokkulepe (TLS § 100 lõige 1); - Jah   +Ei
    1.5.4. kokkulepe koondamise korral töö pakkumisega seotud reeglite kohta (TLS § 89 lõige 3 – täiend- ja ümberõpe, pakutavad töökohad jmt); - Jah   +Ei
    1.5.5. kokkulepe koondamise korral tööle jäämise eelisõiguse kohta; - Jah   +Ei
    1.5.6. muude ülesütlemise tingimuste kokkulepe. - Jah   +Ei
  1.6. Koolitustingimuste kokkulepe? - Jah   +Ei
    1.6.1. kokkulepe koolituse kohta (tööandja pakutavad koolitusvõimalused jmt); - Jah   +Ei
    1.6.2. koolituskulude hüvitamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.6.3. õppepuhkuse kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.6.4. õppepuhkuse tasustamise kokkulepe; - Jah   +Ei
    1.6.5. kokkulepe muude koolitustingimuste kohta. - Jah   +Ei
  1.8. Kokkulepe individuaalsete vaidluste lahendamise tingimuste kohta (nt töötajate esindajate teavitamine individuaalsest vaidlusest jmt)? - Jah   +Ei
  1.9. Kokkulepe töötajate võrdse kohtlemise põhimõtete järgimise ja edendamise ning diskrimineerimisest hoidumise kohta? - Jah   +Ei
  1.10. Kokkulepe muude individuaalse töösuhte tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
2. Kollektiivse töösuhte tingimuste kokkulepe? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.1. Kokkulepe töötajate esindajate õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 2.2 ja p 2.3? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
    2.1.1. töötajate usaldusisiku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    2.1.2. ametiühingu usaldusisiku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    2.1.3. ametiühingu õigused ja kohustused. +Jah   - Ei +Jah   - Ei
  2.2. Kokkulepe töötajate esindajale ülesannete täitmiseks tööst vaba aja andmise kohta? - Jah   +Ei
    2.2.1. tööst vaba aeg töötajate usaldusisikule; - Jah   +Ei
    2.2.2. tööst vaba aeg ametiühingu usaldusisikule; - Jah   +Ei
    2.2.3. tööst vaba aeg üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkivale töötajate esindajale; - Jah   +Ei
    2.2.4. tööst vaba aeg Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmele. - Jah   +Ei
  2.3. Töötajate esindaja koolitustingimuste kokkulepe? - Jah   +Ei
    2.3.1. töötajate usaldusisiku koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.2. ametiühingu usaldusisiku koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.3. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiva töötajate esindaja koolitusvõimalused; - Jah   +Ei
    2.3.4. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu liikmete koolitusvõimalused. - Jah   +Ei
  2.4. Informeerimise ja konsulteerimise korra kokkulepe? - Jah   +Ei
  2.5. Kokkulepe kollektiivlepingu muutmise või uue lepingu sõlmimise korra kohta? - Jah   +Ei
  2.6. Kokkulepe ametiühingu liikmete soodustuse kohta võrreldes teiste töötajatega? - Jah   +Ei
  2.7. Kokkulepe kollektiivse töösuhte muude tingimuste kohta? +Jah   - Ei +Jah   - Ei
3. Töötervishoiu ja tööohutuse tingimuste kokkulepe? - Jah   +Ei
  3.1. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu või selle liikmete õiguste ja kohustuste kohta, v.a p 3.2 ja p 3.3? - Jah   +Ei
    3.1.1. töökeskkonnavoliniku õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    3.1.2. töökeskkonnanõukogu õigused ja kohustused; - Jah   +Ei
    3.1.3. töökeskkonnanõukogu liikmete õigused ja kohustused. - Jah   +Ei
  3.2. Kokkulepe töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme ülesannete täitmise aja kohta? - Jah   +Ei
  3.3. Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme töö tasustamise kokkulepe? - Jah   +Ei
  3.4. Kokkulepe järgnevalt loetletud töötajate esindajate kaasamiseks töötervishoiu- ja tööohutusalasesse tegevusse (nt osalemine töökeskkonnanõukogus)? - Jah   +Ei
    3.4.1. ametiühing on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.2. töötajate usaldusisik on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.3. ametiühingu usaldusisik on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.4. üleühenduselise ettevõtja või ettevõtjate grupi keskjuhatusega läbirääkiv Euroopa töönõukogu on kaasatud; - Jah   +Ei
    3.4.5. Euroopa äriühingu või Euroopa ühistu töötajate esinduskogu on kaasatud. - Jah   +Ei
  3.5. Kokkulepe tööolme kohta (TTOS § 11, nt täpsustatud nõuded puhkeruumide sisustusele, töötoolidele vms)? - Jah   +Ei
  3.6. Kokkulepe tööõnnetuse või kutsehaigestumisjuhtumi kindlustamise või tagajärgede kompenseerimise kohta? - Jah   +Ei
  3.7. Kokkulepe töökeskkonna ohutegurite väärtuste ning nendega seotud tingimuste kohta (nt täiendavate puhkepauside või paindliku tööaja kokkuleppimine kõrge temperatuuri tingimustes)? - Jah   +Ei
  3.8. Tervishoiuteenuste kokkulepe (nt tervisekontroll töötaja üldise terviseseisundi hindamiseks, ravituusikud, eriarsti vastuvõtu kompenseerimine, krooniliste haiguste ravikulude katmine, massaaži kompenseerimine jne)? - Jah   +Ei
  3.9. Kokkulepe tervislikke eluviise toetavate meetmete kohta (tervisliku toidu pakkumine, võimaluse loomine tervisespordiga tegelemiseks, vaktsineerimine, doonorluse toetamine jmt)? - Jah   +Ei
  3.10. Kokkulepe töötervishoiu ja tööohutuse muude tingimuste kohta? - Jah   +Ei
Tagasiside saatmine Kinni